Algemene voorwaarden
de Vrije pen

Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) regelen het gebruik van producten en diensten aangeboden door de Vrije pen, hierna aangeduid als “de Vrije pen,” “wij,” of “ons,” met een geregistreerd kantooradres te Korte Eekhoekstraat 6, 9270 Laarne, België. U kunt contact met ons opnemen via info@devrijepen.com en/of +32 468 20 26 27.

Deze Voorwaarden zijn naast het Privacybeleid van de Website van toepassing en gelden voor de aankoop van elke (online) cursus, training, workshop, zitje bij een (online) seminar, e-book, audiobook, sjabloon of ander product aangeboden door de Vrije pen via de website www.devrijepen.com (of een omgeleide alias-URL). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u een aankoop doet en bewaar een kopie voor uw administratie.

In geval van tegenstrijdigheid tussen ons Privacybeleid bij deze website, deze Voorwaarden en eventuele specifieke voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op een bepaald product of dienst, wordt de volgende prioriteitsvolgorde toegepast:

1. Specifieke voorwaarden van dienst of product (cursus, training, workshop, e-book, audiobook, sjabloon of ander product);

2. onderhavige Algemene Voorwaarden voor de aankoop van producten of diensten;

3. Privacybeleid van de website.

Door op de “Accepteren” knop te klikken bij de aankoop van onze diensten via onze website, erkent en stemt u in met de in deze overeenkomst uiteengezette voorwaarden. Als u het niet eens bent met deze Voorwaarden, dient u af te zien van de aankoop van enige dienst bij ons.

1. Definities

Vertrouwelijke Informatie: Informatie verstrekt door de ene partij aan de andere betreffende zakelijke aangelegenheden, klanten, leveranciers, financiën en andere domeinen van het bedrijf of haar diensten/producten, inclusief cursusmaterialen, workshop- en traininginhouden, maar met uitzondering van openbaar beschikbare informatie, informatie vereist door de wet of informatie die reeds in het bezit of onder controle van de openbarende partij is.

Cursusmaterialen: Informatie verstrekt door de Vrije pen in fysieke of elektronische vorm ter ondersteuning van een workshop of training als onderdeel van de Producten en Diensten.

Tarieven: De door u aan de Vrije pen betaalde vergoedingen voor de Producten en Diensten.

Intellectuele Eigendomsrechten: Omvatten auteursrechten, databankrechten, octrooirechten, uitvoeringsrechten, ontwerpen en geregistreerde ontwerpen, handelsmerken, rechten op vertrouwelijke informatie en andere wereldwijde intellectuele eigendomsrechten (geregistreerd of niet-geregistreerd).

Workshop/training: De levering van een workshop/training, al dan niet op maat of standaard door ons, op locatie, waardoor u toegang krijgt tot cursusinhouden en methodes.

Producten en Diensten: De verstrekking van (online) cursussen, workshops/trainingen, boeken, e-books, templates of andere producten, evenals eventuele aanvullende diensten die met u zijn overeengekomen en door u zijn aangeschaft via de website van de Vrije pen.

E-book: Een digitaal boek dat te koop wordt aangeboden op de website van de Vrije pen.

Boek: een fysiek uitgegeven boek dat te koop wordt aangeboden op de website van de Vrije pen.

Template: Een digitaal document dat te koop wordt aangeboden op de website van de Vrije pen.

U: De persoon die de Producten en Diensten aanschaft.

2. De Producten en Diensten

2.1. Omschrijving

2.1.1. De Producten en Diensten worden gedetailleerd op onze Website beschreven. We zullen de Producten en Diensten leveren met redelijke zorg en vakmanschap, zoals op de Website is uiteengezet.

2.1.2. We behouden ons het recht voor om enige op de Website beschreven Producten of Diensten te wijzigen of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving.

2.1.3. U bent verantwoordelijk voor het controleren of de Producten en/of Diensten die u aanschaft overeenkomen met uw behoeften. We garanderen geen specifieke resultaten, professionele kwalificaties of arbeidskansen als gevolg van uw aankoop en voltooiing van Producten of Diensten.

3. Bestellen van Producten en Diensten

3.1. Aankoopproces

3.1.1. Om een van de Producten en Diensten online te kopen, dient u zich te registreren voor een account op onze Website. Als u al een account heeft, kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U kan ook een dienst bestellen via het contactformulier of na contactname per email via info@devrijepen.be of telefonisch via +32 468 20 26 27.

3.1.2. Na ontvangst van uw bestelling voor Producten en Diensten via de Website, sturen wij u een bevestiging van uw bestelling.

3.1.3. Een juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons wordt gevormd wanneer wij:

(a) Uw aanbod om Producten en/of Diensten te kopen accepteren door u een e-mail te sturen ter bevestiging van de aankoop; en
(b) betaling van de relevante Tarieven van u hebben ontvangen zoals bepaald in clausule 4 hieronder.

3.1.4. Als uw bestelling meerdere producten of diensten bevat, wordt elk daarvan beschouwd als een afzonderlijk aanbod tot aankoop. De acceptatie van een of meer cursussen impliceert niet de acceptatie van andere cursussen in uw bestelling, tenzij u een abonnement heeft gekocht om toegang te krijgen tot alle producten en diensten gedurende de abonnementsperiode (zie clausule 4 hieronder).

4. Tarieven en Betalingsvoorwaarden

4.1. Prijzen

4.1.1. Prijzen zijn beschikbaar op de Website en indien niet zoals het geval bij offertes op maat, op eenvoudig verzoek te bekomen via email of het contactformulier. De vermelde Tarieven zijn exclusief btw, meerkosten bij bepaalde producten of diensten, of eventuele bezorgkosten. Deze aanvullende kosten worden gespecificeerd op de Website.

4.1.2. Bij het verrichten van betalingen voor een deel van onze dienst of het verkrijgen van een product, dient u een betalingsplan te kiezen en de Vrije pen te voorzien van accurate betaalinformatie, waaronder creditcardgegevens of andere geautoriseerde betalingsinstrumenten. Door deze informatie te verstrekken, bevestigt u dat deze juist is en dat u de wettelijke bevoegdheid heeft om het aangewezen betalingsinstrument voor dit doel te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor het tijdig bijwerken van uw accountgegevens als er wijzigingen optreden, zoals wijzigingen in uw factuuradres of de vervaldatum van uw creditcard.

4.1.3. Door deze voorwaarden te accepteren, verbindt u zich ertoe het aangegeven bedrag te betalen zoals aangegeven in het betalingsplan, evenals eventuele toepasselijke belastingen, volgens de voorwaarden uiteengezet in het betalingsplan en deze Algemene Voorwaarden. Door in te stemmen met deze voorwaarden geeft u de Vrije pen toestemming om uw betalingsinstrument te belasten volgens de bepalingen van het betreffende betalingsplan, samen met eventuele toepasselijke belastingen, totdat u ervoor kiest uw account te beëindigen. U stemt er ook mee in eventuele kosten te betalen die ontstaan als gevolg van deze facturatieregeling.

4.1.4. Als u bezwaar wilt maken tegen bepaalde kosten, dient u de Vrije pen binnen dertig (30) dagen na de datum van de aangerekende betwiste kosten op de hoogte te stellen. We behouden ons het recht voor om onze prijsstructuur te herzien, en uw voortgezet gebruik van (online) diensten na de implementatie van deze prijsaanpassingen geeft uw goedkeuring aan de bijgewerkte prijsstructuur.

4.1.5. U bent verantwoordelijk voor eventuele belastingen die verband houden met de Producten en Diensten, met uitzondering van belastingen op basis van het netto-inkomen van de Vrije pen.

4.2. Abonnementsvoorwaarden

4.2.1. De Vrije pen biedt diensten aan met een automatische verlengingsfunctie (“Terugkerend Abonnement”). Door een Terugkerend Abonnement te kiezen, geeft u de Vrije pen toestemming om uw accountgegevens te behouden en uw gekozen betalingsmethode automatisch te belasten bij de vernieuwing van uw geselecteerde dienst zonder verdere actie van uw kant.

4.2.2. In geval van problemen bij het in rekening brengen van uw geautoriseerde account voor een Terugkerend Abonnement, behouden we ons het recht voor om:

U te factureren voor de dienst en tijdelijk uw toegang op te schorten totdat de betaling is ontvangen.

Uw accountinformatie bij te werken via betrouwbare externe bronnen (bijv. uw bank of een betalingsprocessor) om ervoor te zorgen dat geautoriseerde kosten doorgaan.

4.2.3. De prijzen voor Terugkerende Abonnementen kunnen periodiek worden aangepast, met voorafgaande communicatie aan u over deze wijzigingen. Prijsaanpassingen worden van kracht aan het begin van de volgende abonnementsperiode na de datum van de prijswijziging. Uw goedkeuring van de nieuwe prijsvoorwaarden wordt aangegeven door uw voortgezet gebruik van het Terugkerend Abonnement na de inwerkingtreding van de herziene tarieven. Als u het niet eens bent met de prijswijzigingen, heeft u het recht om ze te weigeren door uw Terugkerend Abonnement op te zeggen voordat de gewijzigde prijzen van kracht worden. Er worden geen restituties of credits verstrekt voor gedeeltelijk gebruikte perioden bij annulering.

4.2.4. De Vrije pen behoudt zich het recht voor om tegoeden (“credits”) te verstrekken op basis van haar eigen goeddunken. De aard, het bedrag en de vorm van dergelijke credits, evenals de beslissing om deze toe te kennen, worden uitsluitend bepaald door de Vrije pen. Het verstrekken van tegoeden in een specifiek geval impliceert niet het recht op tegoeden in toekomstige gevallen, noch schept het een verplichting van onze kant om tegoeden te verstrekken in toekomstige situaties.

4.2.5. Als u een product of dienst aanschaft via een derde marktplaats (bijv. e-books via online winkels of online cursussen via online cursusplatforms), is het restitutiebeleid van die specifieke derde marktplaats van toepassing. De Vrije pen wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot het restitutiebeleid van een derde marktplaats of de naleving of niet-naleving van een dergelijk beleid door de derde partij af.

4.3. Annulering

4.3.1. U heeft het recht om uw aankoop van de Diensten binnen 14 werkdagen te annuleren, ingaande op de dag volgend op de datum van onze bevestigingsovereenkomst zoals uiteengezet in clausule 3.2, mits we uw aankoop van de Diensten hebben geaccepteerd of bevestigd, zoals uiteengezet in clausule 4.3.2.

4.3.2. Toegang tot, downloaden of gebruik van een Online Cursus geeft u het recht om uw bestelling zoals uiteengezet in clausule 4.3.1 te annuleren.

4.3.3. Andere annuleringen zijn ter beoordeling van de Vrije pen en kunnen onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden.

4.3.4. Gekochte producten zoals boeken, e-books, templates en merchandise kunnen niet worden gerestitueerd zodra ze zijn aangeschaft en voor u beschikbaar zijn gesteld.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Beperking van Aansprakelijkheid

5.1.1. Hoewel we ernaar streven om Producten en Diensten te leveren volgens hoge normen, aanvaarden noch de Vrije pen, noch haar (online) workshoptrainers aansprakelijkheid voor:

– Onnauwkeurigheden of misleidende informatie in programma’s of cursusmaterialen en uw vertrouwen op dergelijke informatie.
– Verlies of beschadiging van gegevens.
– Verlies van winst, inkomsten of goodwill.
– Indirecte, speciale of gevolgschade als gevolg van een schending van deze Voorwaarden.

5.1.2. De Vrije pen biedt geen medisch of psychologisch advies. De Diensten bieden algemene informatie over persoonlijke ontwikkeling, welzijn en zelfverbetering. De Diensten zijn niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch of psychologisch advies of behandeling, en mogen niet als zodanig worden gebruikt. U dient te overleggen met een gekwalificeerde zorgverlener of psycholoog voordat u zich bezighoudt met enige vorm van zelfverbetering, welzijn of persoonlijke ontwikkelingspraktijken die door de Diensten worden aanbevolen. U erkent en aanvaardt de inherente risico’s en uitdagingen die gepaard gaan met zelfverbetering en welzijnspraktijken. De Vrije pen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor letsel, verlies of schade die het gevolg kan zijn van uw gebruik van de inhoud in de Dienst met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling en welzijn.

6. Intellectuele Eigendom

6.1. Eigendom

6.1.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de aangeboden producten en diensten zijn eigendom van de Vrije pen of haar licentiegevers, ongeacht of ze al dan niet zijn aangepast, geschreven voor, of aangepast aan u.

6.2. Gebruik

6.2.1. U bent niet gemachtigd om:

(a) Producten of diensten te kopiëren, wijzigen, reproduceren, distribueren, in sublicentie geven, verkopen, uploaden, uitzenden, plaatsen, verzenden of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
(b) Opnemen, via video of audio, of doorgeven via videofoon of andere middelen van enige producten of diensten aangeboden door de Vrije pen.
(c) Workshop/trainingsmateriaal te gebruiken bij het aanbieden van een andere cursus of training.
(d) enig auteursrecht of andere kennisgeving van de Vrije pen op het workshop- of trainingsmateriaal te verwijderen.
(e) software die deel uitmaakt van de online leeromgeving van de Vrije pen te wijzigen, aan te passen, samen te voegen, te vertalen, te demonteren, te compileren of te reverse-engineeren.

6.2.2. Schending van deze clausule stelt ons in staat om onmiddellijk deze Voorwaarden te beëindigen en u de toegang tot eventuele producten en diensten, inclusief toegang tot de online leeromgeving van de Vrije pen te weigeren.

7. Vertrouwelijkheid

7.1. Vertrouwelijke Informatie

7.1.1. Beide partijen moeten de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij strikt vertrouwelijk houden en deze uitsluitend gebruiken voor de doeleinden van deze Voorwaarden. Vertrouwelijke Informatie moet op verzoek worden teruggegeven, en er mogen geen kopieën worden bewaard.

7.1.2. Elke partij kan Vertrouwelijke Informatie bekendmaken aan haar juridische en andere adviseurs met het oog op het verkrijgen van advies van hen.

7.1.3. Deze geheimhoudingsclausule blijft van kracht, zelfs na beëindiging van deze Voorwaarden.

8. Beëindiging

8.1. Wij kunnen deze Voorwaarden beëindigen en de Diensten onmiddellijk stopzetten als u:

(a) Het nalaat de Tarieven te betalen wanneer deze verschuldigd zijn;
(b) zich agressief, beledigend of hinderlijk gedraagt tegenover enige medewerker van de Vrije pen, enige medestudent, leraar of docent;
(c) vals speelt of plagiaat pleegt met betrekking tot werk dat vereist is in verband met de Diensten;
(d) frauduleus of bedrieglijk handelt jegens ons, onze medewerkers of andere studenten op onze locaties;
(e) inbreuken maakt op deze Voorwaarden.

8.2. Clausules 6 (aansprakelijkheid), 7 (intellectuele eigendomsrechten), 8 (vertrouwelijkheid) en 10 (beperkingen) blijven van toepassing, zelfs na beëindiging van de overeenkomst.

9. Overdracht

De Diensten die wij u aanbieden onder deze Voorwaarden zijn persoonlijk voor u en kunnen niet worden overgedragen of toegewezen aan een andere persoon.

10. Gehele Overeenkomst

Deze Voorwaarden, samen met het Privacybeleid van de Website en de Specifieke Voorwaarden van aangeboden producten en diensten vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en komen in de plaats van enige eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten en regelingen. U bevestigt dat u niet hebt vertrouwd op enige verklaringen bij het aangaan van deze en enige andere voorwaarden en bepalingen met ons. Deze clausule of deze voorwaarden en bepalingen beperken de aansprakelijkheid voor frauduleuze verklaringen niet.

11. Overmacht

De Vrije pen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schending van haar verplichtingen of beëindiging onder deze Voorwaarden als gevolg van omstandigheden buiten haar redelijke controle, waaronder, maar niet beperkt tot, branden, overstromingen, aardbevingen, natuurrampen, terrorisme, stakingen, transportvertragingen, noodsituaties binnen de familie van de docent, ziekte van de docent, overheidsvoorschriften of enig andere gebeurtenis die wordt aangemerkt als een overmachtssituatie.

12. Overdracht

Wij behouden ons het recht voor om enige van onze rechten of verplichtingen over te dragen of uit te besteden aan een derde partij naar eigen goeddunken.

13. Wet en Rechtsgebied

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht, en beide partijen onderwerpen zich uitsluitend aan de jurisdictie van de Belgische rechtbanken in geval van een geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst.

14. Kennisgevingen

U kunt contact met ons opnemen via de volgende methoden:

E-mail: info@devrijepen.be 

Post: Korte Eekhoekstraat 6, 9270 Laarne, BELGIË

Telefoon: +32 468 20 26 27